Bình oxy y tế 2.5 khối 9 lít Có Đồng Hồ Oxy

1.300.000